Premios fin de grado

Pode descargar aquí, as instrucións dictadas pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para os Premios de Fin de Grado.

Información renuncia da matrícula

Pode descargar aquí,  as modificacións indicadas pola Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial para a renuncia da matrícula.

Comunicado Conservatorio

Debido á situación de emerxencia sanitaria ocasionada polo COVID-19 e segundo o indicado na Orde EFP/365/2020 e nas Instruccións do 27 de Abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, o CMUS Profesional de A Estrada informa:

1. CALENDARIO ESCOLAR

. A actividade lectiva rematará o 29 de Maio para todo o alumnado do centro.

. As cualificacións finais poderanse consultar en CENTROSNET a partir do 5 de Xuño.

. Aprázanse as probas de acceso a 1° G.E. e 1° G.P. que terán lugar no momento no que as circunstancias sanitarias o permitan.

2. ADAPTACIÓN DA ACTIVIDADE LECTIVA

. Neste derradeiro periodo do curso, o profesorado continuará coa súa labor docente de xeito telemático, polos medios e coas ferramentas que ven utilizando nas últimas semanas.

. Nas materias que sexa posible continuarase avanzando conforme ao previsto nas programacións. Nos casos nos que, pola natureza dos contidos, da materia ou da situación do alumnado esto non sexa posible, asignaranse tarefas de reforzo que complementen o traballado nos trimestres anteriores.

3. PROMOCIÓN E PERMANENCIA NAS ENSINANZAS

. Non se terán en conta, para superar o curso, as limitacións que afecten ao número de materias con avaliación negativa.

. O alumnado de 6° G.P. que tivese 3 ou máis materias pendentes de avaliación positiva ao final do presente curso, poderá formalizar matrícula no curso 2020-21 só das materia pendentes.

. Amplíase nun ano o límite de permanencia nas ensinanzas elementais e profesionais de música, tanto no que atinxe á permanencia na totalidade do grao coma en cada un dos cursos.

4. MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

. As programacións didácticas de todas as materias serán revisadas e modificadas para centralas nas competencias e aprendizaxes imprescindibles neste 3° trimestre. Dadas as circunstancias excepcionais prestarase especial atención á adaptación dos criterios de avaliación establecidos para cada curso. Ditas modificacións publicaranse na páxina web do centro á maior brevidade posible.

. Nas materias nas que unha parte do seu currículo non poida desenvolverse conforme ao previsto, esta parte incorporarase a algunha das programacións das materias do curso seguinte.

5. AVALIACIÓN FINAL DO CURSO

. A avaliación do alumnado nas diferentes materias, tendo en conta o seu carácter continuo, poderase determinar en función das avaliacións previas (1° e 2° trimestre) e dos datos obtidos nas actividades desenvolvidas no 3° trimestre, que en todo caso non minorarán as súas cualificacións anteriores.

. Nas materias nas que sexa necesario, poderanse realizar probas ou actividades de avaliación, neste caso con carácter non presencial e polas canles ou coas ferramentas utilizadas ata ese momento na materia. As datas que se establecen para a realización de ditas probas son do 25 ao 29 de Maio.

Aprazadas probas de acceso

Debido á situación de emerxencia sanitaria ocasionada polo COVID-19, quedan aprazadas as probas de acceso a 1º curso de grao elemental e grao profesional ata o momento en que as circunstancias sanitarias o permitan.

Os Tres en Punto

DOSSIER DIDÁCTICO2

Procedemento polo que se regula a proba de acceso ao 1º curso de grao elemental

Descargue aquí as normas polas que se regulan as probas de acceso ao 1º curso de grao elemental.

Normativa sobre as taxas do Conservatorio

Normas pola que se fixan os prezos públicos dos estudos no Conservatorio Profesional e da Escola de Música Municipal. 

Acceso Centros-Net

Para acceder a CentrosNet dende esta páxina, preman no menú "SECRETARÍA/CENTROSNET". Nesta aplicación poderán consultar os expedientes dos/as alumnos/as, notas, faltas de asistencia, etc...

Maio 2020
L M M X V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31